ตามที่ปัจจุบันสภาพอากาศเข้าสู่ ฤดูร้อนประกอบกับปัญหาฝุ่น(PM 2.5)แพร่ขยายเป็นวงกว้าง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากมลภาวะฝุ่นละอองอันเกิดจากการประกอบกิจการขุดดินถมดินในเขตเทศบาล นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงได้ออกประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ตลอดจนเงื่อนไขการป้องกันและระงับเหตุรำคาญสำหรับผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการ ขุดดินถมดิน และขนดินในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ่อนดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ # สำนักปลัดเทศบาล ทต.บ้านถ่อน

ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
Admin

Share: