กองช่าง

นายพัฒนพงษ์ ไกยรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
083-4032517

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ว่าง
วิศวกรรโยธา ปก/ชก

นายกรรชัย มนฑล
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ว่าง
นายช่างโยธา ปง/ชง 

นายอภัย โคตรชมภู
พนักงานสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ)

นายธนสิทธิ์ เพชรเวียง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเจียม ผ่องแผ้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนังานประปา

ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเกรียงกมล โคตรชมภู
คนงานทั่วไป

นายบุญหนา สาริกา
คนงานทั่วไป

นายบุญญากร คุณาวัฒน์
คนงานทั่วไป

นายสายัณห์ จันบัวมี
คนงานทั่วไป

นายสุระศักดิ์ สาริกา
จ้างเหมาบริการ

นายเกรียงไกร มณีเลิศ
จ้างเหมาบริการ

นายสง่า หาทอง
จ้างเหมาบริการ

นายกิตติ ภูเกตุ
จ้างเหมาบริการ

นายสมะพล บุตตะโคตร
จ้างเหมาบริการ

นายกตพงศ์ โคตรชมภู
จ้างเหมาบริการ

นายอภิเษก คำพวง
จ้างเหมาบริการ

นายสวัสดิ์ นามโบราณ
จ้างเหมาบริการ

นางสาวจิราพร เทวภูมิ
จ้างเหมาบริการ

นางสาวนุชบา พรมมา
จ้างเหมาบริการ

นางสาวกิติญา ปานิเสน
จ้างเหมาบริการ

mungmee

Share: