วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบ้านถ่อน

“ประชาชนอยู่ดีกินดี สังคมมีระเบียบวินัย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสาธารณะ”

 

mungmee

Share: