ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายสงกรานต์ สาริกา
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ่อน
092-5054329

นายสง่า คำพันธุ์
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
081-5461218

นายสมเกียรติ โคตรขมภู
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
087-9520167

นายเกรียงศักดิ์ ทองจำปา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
064-2606756

นายทองใบ โคตรชมภู
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
093-4506556

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายปราโมทย์ สุทธากรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน
098-9959892

นายราชัน ทองชมภู
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน
084-6863584

พ.จ.อ ไพบูลย์ จูมพิลา
หัวหน้าสำนักปลัด
088-5521507

นางสาวใหม่ เค้าเหลืองชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-8404097

นายพัฒนพงษ์ ไกยรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
083-4032517

นางสาวดารุณี อรรคคะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
091-8619393

นายราชัน ทองชมภู
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
084-6863584

mungmee

Share: