สมาชิกสภา

นายอรรถชัย โคตรชมภู
ประธานสภา

นางพยอม โคตรชมภู
รองประธานสภา

นายราชัน ทองชมภู
เลขานุการสภา

นางยุวรี โคตรชมภู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางวาสนา นามขยัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอรัญ นิสสัยพราหมณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางรัชนีชล โคตรชมภู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสาวภาชิณี โพธิ์ชัยศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางฐิติพร อรรคะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายบัญญพนธ์ โคตรชมภู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายชัยชนะ โคตรชมภู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสมสุข โคตรชมภู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายวีระพงษ์ คำวงศา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

mungmee

Share: