ช่องทางการแจ้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ