หัวหน้าส่วนราชการ

นายปราโมทย์ สุทธากรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน
098-9959892

นายราชัน ทองชมภู
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน
084-6863584

ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชง

พ.จ.อ ไพบูลย์ จูมพิลา
หัวหน้าสำนักปลัด
088-5521507

นางสาวใหม่ เค้าเหลืองชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-8404097

นายพัฒนพงษ์ ไกยรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
083-4032517

นางสาวดารุณี อรรคคะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
091-8619393

ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

mungmee

Share: