กองคลัง

นางสาวใหม่ เค้าเหลืองชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
0898404097

นางสาวอัจฉราพร ไพวงศา
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวสายรุ้ง เจริญสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ว่าง
เจ้าพนักพัสดุ ปง/ชง

ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายวิจิตร โคตรชมภู
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ลูกจ้างประจำ

นางสาวชิดชมัย สุขา
คนงานทั่วไป

นางอักษร ผ่องแผ้ว
คนงานทั่วไป

นายปัญจพล โคตรชมภู
จ้างเหมาบริการ

นายชินวัตร สุวรรณประเสริฐ
จ้างเหมาบริการ

นายสมบัติ โคตรชมภู
จ้างเหมาบริการ

นางสาวสุชาวดี แสงเทพ
จ้างเหมาบริการ

นางสาวจิตราพร ภูเกตุ
จ้างเหมาบริการ

mungmee

Share: