วัดกัสสปมธุโรม

ประวัติหลวงปู่ใหญ่หนองกก

วัดกัสสปมธุโรมเป็นวัดเก่าแก่มีอายุประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าปี ตามประวัติและความเป็นมาตามหนังสืออุรังคธาตุกล่าวไว้ว่า พระอรหันต์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๔ องค์ คือ พระพุทธลักขิตเถระ  พระธรรมลักขิตเถระ  พระสังฆลักขิเถระ  และพระมหากัสสปะเถระ ได้รำพระบรมสารีริกธาตุ(กระดูก) ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาที่บ้านหนองกก เพราะพระพุทธองค์ทรงสั่งไว้ว่าให้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานที่ภูหลวง  โดยภูหลวงนี้จะมีห้องน้ำใหญ่อยู่ข้างๆ พอมาถึงบ้านหนองกกแลเห็นหนองน้ำใหญ่ก็เข้าใจว่าเป็นภูหลวงจึงทำการจัดสร้างโบสถ์ สร้างพระประธานองค์ใหญ่ขึ้น

mungmee

Share: