กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวดารุณี อรรคคะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวสุนันทา โคตรชมภู
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวปาริชาติ ราชป้องขันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางฤทัยรัตน์ สังมีแสง
ครู คศ.3

นางบัวลอย โคตรชมภู
ครู คศ.2

นางวณิชยา ศรีวงศา
ครู คศ.2

นางลัดดา โคตรชมภู
ครู คศ.2

นางพิณทอง โคตรชมภู
ครู คศ.2

นางสุชาดา โคตรชมภู
ผู้ดูแลเด็ก

นางปริชาติ สาริกา
ผู้ดูแลเด็ก

นางแววตา โคตรชมภู
ผู้ดูแลเด็ก

นายสุนิตย์ ถันชนนาง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุนิษา ธงไชย
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวประกายกรานต์ สุวิสุทธิ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสุกัณยา กูดทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายมนต์ชัย โคตรชมภู
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอิศริยา โคตรชมภู
พนักงานจ้างเหมาบริการ

mungmee

Share: