กองสวัสดิการ

นายราชัน ทองชมภู
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
084-6863584

นายปิยพงษ์ โคตรชมภู
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ว่าง
นักสังคมสงเคราะห์ ปก/ชก

นางสุกัญญา กรมทอง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางสาวหงษ์ฟ้า ขวัญทองห้าว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางพัชรินทร์ โคตรชมภู
คนงานทั่วไป

นายภารดร โคตรชมภู
จ้างเหมาบริการ

Admin Banthon

Share: