สำนักปลัด

พ.จ.อ. ไพบูลย์ จูมพิลา
หัวหน้าสำนักปลัด

นายสายัณห์ มาลาไวย์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวสมใจ สาเสี่ยน
นักวิชากสุขาภิบาล ชำนาญการ

นางสาวอัญชรีพร บุตรอินทร์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นายเฉลิมวุธ ราชไมตรี
นิติกรปฏิบัติการ

นางธิดารัตน์ คินาพิทย์
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนปฏิบัติการ

นายอภิลักษณ์ แก้วประเสริฐ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวศศิประภา โทอุดทา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ว่าง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายเอกพงศ์ ผงอ้วน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

ว่าง
ผช.จพง.ป้องกันฯ

นายโชคชัย สีหาบุตร
พนักงานจ้างทั่วไป
(พนักงานขับรถยนต์)

นายอลงกรณ์ ภูเกตุ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอรรคเดช ทองแสน
พนักงานจ้างทั่วไป
(พนักงานประจำรถขยะ)

นายภาณุพงศ์ ศรีต้นวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นางนันทัชพร โคตรชมภู
พนักงานจ้างทั่วไป

ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจุฑาฑิพย์ รองแขวง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสายธาร สุวิสุทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอัสษมา แก้วก่า
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางมยุรา โคตรชมภู
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอิสรา ปานิเสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมคพธ์ วันดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายธีรพงษ์ โคตรชมภู
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายธนบดี จัดปัดชา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายคำอ๋า งานเลิศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวีรศักดิ์ โคตรชมภู
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมชาย กำพระบาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

mungmee

Share: