Posted in ตรวจสอบภายใน

คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภ…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

ขออนุมัติใช้เลขรหัสหนังสือราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน

ขออนุมัติแจ้งเพิ่มเติมการ…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

นโยบายและขั้นตอนตามแนวกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบประจำปี

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำป…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

คู่มือการบริหารความเสี่ยง

Continue Reading...