หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 


นายปราโมทย์ สุทธากรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน


นายราชัน ทองชมภู
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ่อน
 
กองการศึกษาฯ
 


นางสาวดารุณี อรรคคะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางฤทัยรัตน์ สังมีแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
(รก.หัวหน้า ศพด.บ้านโพนงาม)


นางบัวลอย โคตรชมภู
ครูผู้ดูแลเด็ก
(หัวหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กดอนแดง)


นางสุชาดา โคตรชมภู
หน.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดกัสสปะมะธุโรม


นางสาวแววตา โคตรชมภู
ผู้ดูแลเด็ก


นางลัดดา โคตรชมภู
ผู้ดูแลเด็ก


นางปริชาติ สาริกา
ผู้ดูแลเด็ก