แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า - ถนนสายหนองโน) หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง ตำบลบ้านถ่อน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 20/05/2024
โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ติดตั้งกระเช้าสำหรับปฏิบัติงานบนที่สูงสามารถยกทำงานได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ่อน) 02/04/2024
โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ติดตั้งกระเช้าสำหรับปฏิบัติงานบนที่สูงสามารถยกทำงานได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ่อน) 02/04/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านถ่อนโพธิ์ศรี ตำบลบ้านถ่อน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านเวียงแก้ว ตำบลเวียงคุก (สายหลังวัดป่าทรงธรรมเชื่อมซอยเวียงคำบ้านถ่อน) 17/07/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง ตำบลบ้านถ่อน (สายไปโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า) 14/12/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง ตำบลบ้านถ่อน (สายไปโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า) 05/10/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง (สายข้างโรงเรียนถ่อนวิทยา-ไปฟาร์มหมู) 10/06/2022
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ คัน 18/03/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านถ่อน (สายหนองกก-ดงป่าไร่) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 13/12/2021
โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ่อนฯ 14/09/2021
โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ่อนฯ 06/09/2021
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านถ่อนใต้ 06/09/2021
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 คัน 24/12/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถ่อนหนองกก หมู่ที่ 6 เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 211 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,485.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 สาย 12/02/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางฟาร์มหมู หมู่ที่ ๒ - บ้านหนองกก หมู่ที่ ๖) หมู่ที่ ๒ บ้านโนนศิลา ตำบลบ้านถ่อน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า - ถนนสายหนองโน) หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง ตำบลบ้านถ่อน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ติดตั้งกระเช้าสำหรับปฏิบัติงานบนที่สูงสามารถยกทำงานได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านถ่อนโพธิ์ศรี ตำบลบ้านถ่อน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านเวียงแก้ว ตำบลเวียงคุก (สายหลังวัดป่าทรงธรรมเชื่อมซอยเวียงคำบ้านถ่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/08/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ่อน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๐๘๔ หนองคาย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ่อน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านถ่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง ตำบลบ้านถ่อน (สายไปโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง (สายข้างโรงเรียนถ่อนวิทยา-ไปฟาร์มหมู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง (สายข้างโรงเรียนบ้านถ่อนวิทยา-ไปฟาร์มหมู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองกก ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านถ่อน (สายหนองกก-ดงป่าไร่) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/03/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถ่อนโพธิ์ศรี คุ้มโนนขามป้อม หมู่ที่ 7 เชื่อมตำบลเวียงคุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,275.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางฟาร์มหมู หมู่ที่ ๒ - บ้านหนองกก หมู่ที่ ๖) หมู่ที่ ๒ บ้านโนนศิลา ตำบลบ้านถ่อน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า - ถนนสายหนองโน) หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง ตำบลบ้านถ่อน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านถ่อนโพธิ์ศรี ตำบลบ้านถ่อน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านเวียงแก้ว ตำบลเวียงคุก (สายหลังวัดป่าทรงธรรมเชื่อมซอยเวียงคำบ้านถ่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง ตำบลบ้านถ่อน (สายไปโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง (สายข้างโรงเรียนถ่อนวิทยา-ไปฟาร์มหมู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านถ่อนเหนือ ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง (สายข้างโรงเรียนบ้านถ่อนวิทยา-ไปฟาร์มหมู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองกก ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านถ่อน (สายหนองกก-ดงป่าไร่) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/03/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถ่อนโพธิ์ศรี คุ้มโนนขามป้อม หมู่ที่ 7 เชื่อมตำบลเวียงคุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,275.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถ่อนหนองกก หมู่ที่ 6 เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 211 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,485.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน-กระดาษใบเสร็จต่อเนื่องจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2024
ซื้อถังขยะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน ๘ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2024
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางฟาร์มหมู หมู่ที่ ๒ - บ้านหนองกก หมู่ที่ ๖) หมู่ที่ ๒ บ้านโนนศิลา ตำบลบ้านถ่อน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า - ถนนสายหนองโน) หมู่ที่ ๔ บ้านดอนแดง ตำบลบ้านถ่อน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2024
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายและประดับตกแต่งสถานที่พร้อมเวที ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่้องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ-กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ติดตั้งกระเช้าสำหรับปฏิบัติงานบนที่สูงสามารถยกทำงานได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้บุนวมและโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2024
ซื้อโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2024
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ - กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2024
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ - กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2024
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ -กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายหน้าบ้านนายธรรม-บ้านกำนันช่วย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2024
จ้างทำป้ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านถ่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนงาม ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มกราคม 2567 ศพด.บ้านโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม 2567 ศพด.ทต.บ้านถ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนงาม ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทต.บ้านถ่อน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทต.บ้านถ่อน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทต.บ้านถ่อน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๕๗๘ หนองคาย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมค์ตั้งโต๊ะชุดประชุมไร้สาย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ศพด.ทต.บ้านถ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2023
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านถ่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนงาม ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทตบ้านถ่อน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนงาม ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนงาม ประจำเดือน พ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรขุดดินเปิดทางระบายน้ำลงสู่ห้วยสาธารณะ หมู่ที่ ๗ บ้านถ่อนโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐวัยทั้ง 4 ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่