หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ่อน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564  
 

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 39 แห่ง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านถ่อน ได้จัดทำแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) โดยแสดง ประเภท จำนวน ขนาด ค่าเสื่อม อัตราภาษี มูลค่า ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของหรือผู้ปกครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ่อน ตรวจสอบรายละเอียดแนบแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายประกาศนี้
หากรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือการใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ทางเทศบาลตำบลบ้านถ่อนจัดส่งให้ ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านถ่อน ในเวลาราชการเพื่อจะได้ดำเนินแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 15.42 น. โดย คุณ ราชัน ทองชมภู

ผู้เข้าชม 59 ท่าน