หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 

 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3 และ ภ.ด.ส. 4) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ่อน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564  
 

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 30 วัน นั้น
บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านถ่อน ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3 และ ภ.ด.ส. 4) โดยแสดง ประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของหรือผู้ปกครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ่อน ตรวจสอบรายละเอียดแนบแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายประกาศนี้
หากรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือการใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ทางเทศบาลตำบลบ้านถ่อนจัดส่งให้ ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านถ่อน ในเวลาราชการเพื่อจะได้ดำเนินแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ธ.ค. 2563 เวลา 09.37 น. โดย คุณ ราชัน ทองชมภู

ผู้เข้าชม 23 ท่าน