เทศบาลตำบล บ้านถ่อน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านถ่อน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3 และ ภ.ด.ส. 4) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ่อน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 หมวด 4 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจมาแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน นั้น
บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านถ่อน ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3 และ ภ.ด.ส. 4) โดยแสดง ประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของหรือผู้ปกครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ่อน ตรวจสอบรายละเอียดแนบแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายประกาศนี้
หากรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือการใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ทางเทศบาลตำบลบ้านถ่อนจัดส่งให้ ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านถ่อน ในเวลาราชการเพื่อจะได้ดำเนินแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2564 เวลา 09.17 น. โดย คุณ ราชัน ทองชมภู

ผู้เข้าชม 51 ท่าน